Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Záchrana utopené sošky z Košuteckého jezírka v Plzni

20.10.2009 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Plzeň-město | Plzeň
no-photo [1]
Informace o znovuobjevení a chystané záchraně sošky, která se v 50. letech 20. století zřítila do Košuteckého jezírka v Plzni. (dne 5.11.2009 doplněna pozvánka)

Záchrana utopené sošky z Košuteckého jezírka v Plzni

Akce

Termín

  • 7.11.2009 - kolem 13.00

Místo konání

  • Plzeň - Košutecké jezírko

Pořadatelé

  • Úřad městského obvodu Plzeň 1
  • Potápěčský klub OSAC, Plzeň
  • NPÚ ÚOP v Plzni

Pozvánka

(JPEG; po kliknutí se pozvánky zvětší)

  

Aktéry zajímavého dobrodružství spjatého s ověřováním legendy o utopené americké vojenské technice z doby druhé světové války se stali potápěči z plzeňského potápěčského klubu OSAC spolu se zástupci státní památkové péče a pod patronací plzeňského Úřadu městského obvodu 1 (ÚMO 1).

Prověřovaným místem bylo Košutecké jezírko v okrajové části města Plzně. Místo jeepu či tanku Sherman se na dně  jezírka podařilo nalézt sošku hošíka či andělíčka, který se do vody zřítil snad v 50. letech 20. století. Nyní po úspěšném nalezení sošky probíhají přípravy na vyzdvižení sošky a jejího kamenného sloupového podstavce ze dna v hloubce asi sedm metrů a jejich záchranu.

Díky zájmu, pomoci a velké vstřícnosti ÚMO 1 a jeho starosty Jiřího Uhlíka i dalších zaměstnanců ÚMO 1 tak veřejnost dostává naději, že soška bude nejen zachráněna, ale bude opět sloužit svému původnímu účelu: Zdobit veřejný prostor ve své městské části.

Historie novodobého objevu andělíčka:

Zhruba před šesti lety v souvislosti s pátráním po pravdivosti legend o utopeném americkém vozidle jeep či tanku Sherman z druhé světové války na dně Košuteckého jezírka, se podařilo nynějšímu pracovníku NPÚ ÚOP v Plzni Davidu Růžičkovi zjistit, že na rozdíl od legend o utopené vojenské technice na dně Košuteckého jezírka spočívá soška, tvořící kdysi výzdobu parku, který byl ve 30. letech 20. století vybudován právě v prostoru současného jezírka. Text vyšel v rámci badatelova seriálu Plzeňská tajemství uveřejněném v Plzeňském deníku.

Od počátku se badatel snažil vyhledat tým potápěčů ochotných k průzkumu, což se podařilo na podzim roku 2009, když oslovil potápěče plzeňského klubu OSAC. Po té prostřednictvím zaměstnance plzeňského ÚMO 1 pana Miroslava Brabce došlo ke kontaktu se starostou příslušné městské části panem Jiřím Uhlíkem. Za přispění těchto dvou mužů i celé řady zaměstnanců ÚMO 1 se podařilo zahájit akci určenou k zajištění a následné záchraně sošky.

ÚMO 1 se postaral o archivní průzkum, prověření legislativy i zajištění ostrahy sošky. Jednalo se o logický krok, neboť soška byla v minulosti vztyčena v rámci akce podporované a ošetřené městem Plzeň - vybudování parku v letech 1935 až 1937 za starostenství Luďka Pika. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni přislíbilo pomoci s konzultacemi na odborné rovině, jako je návrh postupu při zajištění, vyzdvižení a následném ošetření sošky. Týmem ochotných potápěčů dobrovolníků, kteří se ve svém volnu a na své náklady uvolili k průzkumu dna Košuteckého jezírka byli členové plzeňského klubu potápěčů OSAC v čele s předsedou panem Jaroslavem Hudcem, který pak vedl oficiální jednání mezi klubem a institucemi. Technickou a metodickou stránku potápěčského průzkumu vedl pan Petr Leitner. Jako první sošku na dně hmatem v bahně poznal a vyvázal lankem potápěč Vladimír Levý.

Pomoc s lokací možné polohy andělíčka pomáhali zajistit také pamětníci z řad košuteckých a boleveckých rodáků pánové Gustav Kepka a Jaroslav Lang. Pan Gustav Kepka s posádkou potápěčů vyrazil na jezírko dokonce na gumového člunu, aby ukázal přibližně místo, kde mohla být utopená soška.

Potápěčům z klubu OSAC se pak v sobotu 3. října 2009  kolem poledne podařilo sošku na místě lokalizovaném pamětníky nalézt. Odpoledne byl proveden ještě zkušební ponor, kdy soška i ponořené části původního soklu byly opatřeny bójemi uvázanými pod hladinou, aby nebyla přilákána pozornost nenechavců a zároveň se usnadnily další práce.

Při ponoru 10. 10. 2009 potápěči pod hladinou Košuteckého jezírka úspěšně simulovaně odzkoušeli pod vodou vyvázání sošky a sloupového podstavce, vyzdvižení do hloubky asi 2-3m a přesunutí ke břehu na dosah ramene jeřábového manipulátoru.

Na sobotu 7. 11. 2009 potápěči z klubu OSAC připravují vyzdvižení sošky ze dna jezírka.  Program z části určený také veřejnosti počítá s vyzdvižením načasovaným na 13:00. Potápěči připravují tyto práce: Na dně zajistí uchycení sošky a její vlastní vyzdvižení na břeh i vše spjaté s krátkou prezentací sošky, její zadokumentování, následně pak přemístění na transportní vozidlo, po němž bude následovat přeprava na místo uložení, kde bude sošce věnována další péče. 

Součástí této fáze záchrany sošky bude rovněž prezentace pro veřejnost, zástupce médií (rozhlas, TV, noviny) i veřejnost  během samotného vyzvedávání sošky. Během této operace proběhne také křest nově vydané knihy (29. 10. 2009) Davida Růžičky nazvané Plzeňská tajemství, kde je zachycena historie znovuobjevení informací o andělíčkovi.  

Hlavní  a nejatraktivnější část celé procedury vyzdvižení sošky je, jak již bylo uvedeno, očekávána dne 7. 11. 2009 ve 13:00. Potápěči samozřejmě zahájí přípravy akce s potřebným časovým předstihem.

Vedle sošky i jejího podstavce byl s pomocí pamětníků ještě potápěči objeven pamětní nápis vytesaný do skály  a připomínající okolnosti i dobu vzniku někdejšího parku, který se později postupně proměnil v jezírko, i osoby se vznikem parku spojené. Zmíněni jsou nezaměstnaní, kteří park budovali v rámci programu nouzových prací, významná osobnost předválečné Plzně, starosta Luděk Pik, jemuž město vděčí za svůj rozvoj, i městský zahradník Valentin Čoček, autor projektu parku.

Text pamětní desky: „Budováno/ nezaměstnanými/ 1935 – 1937/ za starostenství / Luďka Pika (dochováno zlacení písma)/ projekt.- V. Čoček“.

Podobný a dodnes zachovaný park navrhl Valentin Čoček také do bývalého lomu v Plzni-Lobzích.

Stručná historie jezírka:

Soška, představující andělíčka, tvořila součást výzdoby parku, který byl v časech hospodářské krize ve 30. letech 20. století zřízen v prostoru bývalých Doubkových kamenolomů v prostoru dnešní Plzně - Košutky. Park, navržený Valentinem Čočkem, městským zahradníkem, využíval pro své založení státní příspěvek na nouzové práce, což posloužilo k podpoře nezaměstnaných Plzeňanů, podílejících se v rámci programu nouzových prací na výstavbě parku určeného k oddechu veřejnosti.

Park byl slavnostně předán veřejnosti 6. listopadu 1937 za účasti tehdejšího významného plzeňského starosty Luďka Pika i nejrůznějších dalších delegací spjatých se vznikem parku. Park využíval hluboký kaňon vzniklý činností bývalého lomu. Kaňon vycházel do osady Košutka. Park byl díky svému přetvoření z někdejšího lomu hojně lemován skalami a skalnatými plošinami. Součástí výzdoby parku byla soška andílka na kamenném sloupu. Okolo byla různě rozmístěna odpočívadla. Součástí parkových úprav byly i lavičky a tzv. alpinové úpravy. Na dně lomu se nacházela dvě jezírka a plánovalo se rovněž jejich přemostění.

Postupně se ale začal projevovat vliv sílících  okolních pramenů a do roku 1940 voda na dně areálu značně stoupla. Místo pak bylo čím dál častěji využíváno jako koupaliště. Po osvobození Plzně americkou armádou bylo jezírko využíváno jako zásobárna vody pro americká stanoviště a břeh jezírka lemovaly cisternové vozy, čerpací vozy a návěsy se zařízením pro úpravu vody. Zde zřejmě došlo také ke zrodu legend o utopeném jeepu či spadlém tanku US Army. Připomeňme, že šlo o pouhé legendy.

Základní informace o  nalezené sošce: 

Andělíček – soška - by měl být cca 120 cm vysoký z neznámého materiálu (uvažovalo se o pískovci či betonu, což byl materiál typický právě pro periodu vzniku areálu původního parku) a stával na asi 2 m vysokém žulovém či pískovcovém soklu. Do vody se měla soška i se soklem zřítit snad někdy v 50. letech 20. století. Při potápěčském průzkumu konaném po objevení sošky týden následně v sobotu 10. října 2009 se podařilo pořídit fotografie sošky a vyhodnotit její stav. S výjimkou zřetelného poškození na pravé části obličeje sošky se jinak vážnější poškození nepodařilo zaznamenat. Hmatem bylo ověřeno, že soška má dokonce kompletní a neolámané všechny prsty. Potápěči nebyli schopni upřesnit materiál, z něhož byla soška zhotovena. Shodovali se, že ze všeho nejvíce se zdá, jako by šlo o kámen s tenkou vrstvou betonu na povrchu. Pokud jde o materiál i další zajištění sošky a jaké kroky je nutno dále podniknout, v této chvíli probíhají konzultace s restaurátorem. Dne 16. října 2009 byli všichni účastníci projektu vyzdvižení a záchrany sošky účastni schůzky v kanceláři starosty ÚMO 1 pana Jiřího Uhlíka. Zde byly vyhodnoceny dosavadní poznatky, zhodnoceny  informace a upřesněn další postup vedoucí k záchraně sošky.

Kontakty 

  • Koordinace akce: starosta MO 1 Jiří Uhlík: 606 619 571
  • Objev a historie sošky: David Růžička, 777 25 25 86
  • Objev potápěči: Ing. Jaroslav Hudec, předseda klubu potápěčů OSAC , 739 535 770
  • Průzkum prováděl potápěčský klub OSAC Plzeň

Fotogalerie

(JPEG; po kliknutí se snímky zvětší)

Historické snímky z archivu Davida Růžičky:

Košutka   Košutecké jezírko   Anjelík z Košuteckého jezírka

Snímky pořízené panem Jaroslavem Hudcem:

Potápěči OSAC   Potápěč Hudec s pamětníky   Bójkování   Nálezce Vláďa Levý

Snímky pořízené panem Petrem Leitnerem:

Košutecké jezírko   Košutecké jezírko   Na břehu jezírka   Potápěč V. Levý   David Růžička z NPÚ v Plzni   Potápěč a pamětníci  Vlajka potápěčského klubu OSAC

 

Soška pod vodou   Soška pod vodou   Pamětní nápis - část   Pamětní nápis - část   Pamětní nápis - část   Pamětní nápis - část 

 

Připravil:

David Růžička, památkář pověřený propagací, NPÚ ÚOP v Plzni, mobil: 777 25 25 86Metadata ke zprávě

Vloženo
20.10.2009 08:28
Vložil
NPÚ, ÚOP v Plzni
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
odborná sdělení, sochařství, zahradní umění
číslo
4906
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit